การออกแบบครัวที่ดีนั้นจะช่วยให้ท่านสามารถเพิ่มมาตรฐานการทำงานได้ อาทิการกำหนดขั้นตอนในการทำงานภายในห้องครัว การจัดเรียงวัตถุดิบ การจัดวางอุปกรณ์ หากมีการออกแบบครัวที่ดีก็จะช่วยให้ท่านวางแผนงาน และบริหารงานภายในห้องครัวง่ายขึ้นด้วย แนวทางการออกแบบครัวของครัวครบครัน มีดังนี้

  • แบ่งแผนกการทำงานในครัว
  • ลำดับขั้นตอนการทำงานในครัว
  • เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับงาน
  • เลือกวิธีที่ทำให้เจ้าของโครงการคุ้มทุนที่สุดภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด
  • จัดสรรอุปกรณ์ทุกแผนกให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • จัดสรรอุปกรณ์ให้เหมาะกับพื้นที่